Zbliża się dzień obrony Twojej pracy dyplomowej i zastanawiasz się jak długo jeszcze będzie Ci przysługiwał status studenta? Łączysz pracę ze studiami i nie wiesz, co stanie się z Twoim ubezpieczeniem zdrowotnym po ukończeniu nauki? Wszystkie najważniejsze informacje zebraliśmy w tym artykule. Zapraszamy do lektury!

Co daje status studenta?

Status studenta otrzymuje każda osoba ucząca się na studiach I i II stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich. Wiąże się on z licznymi przywilejami, w tym prawem do otrzymywania stypendiów socjalnych oraz naukowych, posługiwania się legitymacją studencką czy zwolnieniem od obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Ponadto, osoba posiadająca status studenta, która nie ukończyła 26 roku życia, ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej na podstawie ubezpieczenia rodziców. Kolejnym, ważnym aspektem dla wszystkich pracujących studentów (poniżej 26 roku życia) jest zwolnienie z obowiązku odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy.

Status studenta – do kiedy obowiązuje?

Utrata statusu studenta następuje w dniu ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uznaje się data złożenia egzaminu dyplomowego. W przypadku kierunków lekarskiego, lekarsko-dentystycznego i weterynarii status studenta wygasa w dniu ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacja – w dniu zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki.

Ważność legitymacji ubezpieczeniowej studenta

W momencie utraty lub wygaśnięcia statusu studenta wchodzą w życie ogólne zasady ubezpieczeń społecznych. Warto jednak pamiętać, że były student zachowuje prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego przez kolejne cztery miesiące od daty ustania obowiązywania statusu studenta.

Status studenta a składki ZUS w umowie zlecenie

Umowa zlecenie w przypadku ucznia lub studenta, który nie ukończył 26 roku życia, nie nakłada obowiązków ubezpieczeniowych względem ZUS. Uwzględniając ponadto ulgę bez PIT dla młodych, wynagrodzenie brutto, jakie otrzymuje zleceniobiorca, jest równe wynagrodzeniu netto.

W momencie, gdy młoda osoba ukończyła szkołę/ obroniła pracę dyplomową/ została skreślona z listy studentów – umowę zlecenie należy oskładkować.

Student, z którym pracodawca podpisał umowę o pracę, podlega wszystkim rodzajom ubezpieczeń:

  • emerytalnemu,
  • rentownemu,
  • chorobowemu,
  • wypadkowemu.

Legitymacja studencka a ubezpieczenie zdrowotne

Warto zwrócić uwagę, że posiadanie legitymacji studenckiej nie jest równoznaczne ze statusem studenta. Legitymacja wydawana przez uczelnie traci ważność w momencie  upłynięcia daty widocznej na hologramie. Oznacza to, że jeszcze przez jakiś czas po obronie pracy dyplomowej lub zdaniu końcowego egzaminu można się nią posługiwać, nie posiadając już statusu studenta. Dokument ten nie zapewnia jednak tych przywilejów, z jakich można korzystać w trakcie studiów, w tym ze zwolnienia od obowiązków ubezpieczeniowych względem ZUS.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta po ukończeniu 26 lat

Osoba studiująca, która ukończyła 26 lat nie podlega ubezpieczeniu rodzinnemu. W przypadku, gdy nie zostanie objęta ubezpieczeniem z tytułu podjęcia pracy, może starać się o zapewnienie takiego świadczenia przez uczelnię (dotyczy to również studentów studiów zaocznych). W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do dziekanatu o objęcie ubezpieczeniem.

Podsumowanie

Status studenta gwarantuje wiele benefitów, zwłaszcza dla osób pracujących. Z przywilejów można korzystać do momentu skreślenia z listy studentów/obrony pracy dyplomowej, czyli wygaśnięcia statusu studenta (co nie jest równoznaczne z datą na legitymacji studenckiej). Warto jednak pamiętać, że choć ubezpieczenie zdrowotne studenta wygasa po obronie pracy magisterskiej czy licencjackiej, to ma on prawo korzystać z darmowych świadczeń przez kolejne 4 miesiące.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Jak zwiększyć koncentrację w pracy?
Dlaczego warto iść na staż?

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.