Choć o mobbingu mówi się coraz więcej, nadal duża część pracowników nie wie, jak się zachować, gdy stają się obiektem lub świadkiem tego zjawiska w firmie. W tym artykule przywołamy dokładną definicję mobbingu, przedstawimy sposoby, jak go udowodnić, gdzie można zgłosić tego typu sprawy. Przeczytaj i wyślij tekst znajomym.

Czym jest mobbing?

Dokładną definicję mobbingu podaje Kodeks pracy. Zgodnie z przepisem art. 94 (3) § 2 k.p. o mobbingu mówimy wtedy, gdy dochodzi do:

 • uporczywego i długotrwałego nękania lub zastraszania pracownika,
 • działania lub zachowania dotyczą pracownika lub skierowane są przeciwko niemu,
 • powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników,
 • wywołują u pracownika obniżoną ocenę przydatności zawodowej.

Przytoczone powyżej przesłanki mobbingu muszą być spełnione łącznie.

Przykłady mobbingu

Negatywne zachowania szefa lub współpracownika muszą mieć charakter długotrwały, jednak ustawodawca nie określa, jaki minimalny czas jest potrzebny, aby dane zachowanie uznać za mobbing.

Nękanie pracownika może przybrać formę:

 • cynicznych, ironicznych uwag,
 • częstej, niesprawiedliwej krytyki,
 • prześmiewczych komentarzy,
 • pogróżek,
 • zlecania bezsensownych zadań, znacznie poniżej kwalifikacji pracownika,
 • rozsiewania plotek,
 • obmawiania,
 • lekceważenia,
 • wyzywania,
 • w skrajnych przypadkach – molestowania czy zastraszania.

Gdzie zgłosić mobbing w pracy?

Zgodnie z przywołanym wyżej art. 94 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi w pracy. Ponosi on odpowiedzialność karną w związku z mobbingiem skutkującym poważnym uszczerbkiem na zdrowiu ofiary tego zjawiska. W związku z tym, pierwszym krokiem, jaki powinna podjąć ofiara, jest zwrócenie się właśnie do pracodawcy. W tym celu należy sporządzić oświadczenie o mobbingu. Takie pismo powinno zawierać opis działań lub zachowań mobbera, wskazanie z imienia i nazwiska oprawcy, przytoczenie dowodów mobbingu, uzasadnienie, potwierdzające zachowania mobbingowe.

W przypadku, gdy skarga nie przyniesie pożądanego efektu, warto zgłosić sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy lub do sądu pracy. W tym przypadku będzie potrzebny materiał dowodowy: zeznania świadków, nagrania, oświadczenia lekarskie.

Jakie roszczenia przysługują pracownikowi poddanemu mobbingowi?

Ofiara mobbingu może wysunąć dwa roszczenia względem pracodawcy:

 1. Odszkodowanie – jeśli w wyniku mobbingu psychicznego lub fizycznego pracownik rozwiązał umowę o pracę.
 2. Zadośćuczynienie – w przypadku, gdy mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia.

Oba roszczenia są od siebie niezależne, osoba doświadczająca mobbingu może dochodzić swoich praw z obu tytułów.

Jak udowodnić mobbing w pracy?

Zebranie materiału dowodowego wymaga odwagi i dużej konsekwencji, jednak jest on niezbędny, aby wygrać proces w sądzie pracy i ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Ważnym dowodem w sprawie będą wszelkie maile, SMS-y, liściki, nagrania czy zdjęcia otrzymane od mobbera. Każdy incydent noszący znamiona nękania należy odnotować, aby móc później wykazać, że działania oprawcy miały charakter długotrwały i uporczywy. Ofiara powinna również unikać przebywania z mobberem sam na sam. Dzięki temu świadkowie mobbingu będą mogli poświadczyć zaistniałą sytuację. Do dowodów mobbingu wliczają się również zwolnienia oraz zaświadczenia lekarskie, które odnoszą się do rozstroju zdrowia osoby mobbingowanej.  

Podsumowanie

Mobbing to długotrwałe i natarczywe nękanie pracownika przez przełożonego, podwładnego lub współpracownika. Ofiara mobbingu powinna zgłosić sprawę do pracodawcy, a w przypadku braku odpowiednich działań z jego strony – do Państwowej Inspekcji Pracy lub sądu pracy. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, może dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.