W Polsce obowiązuje zasada swobody umów. W praktyce oznacza to, że strony umowy samodzielnie określają, jaka będzie forma oraz dokładna treść dokumentu. Jednak należy pamiętać, że pomimo dzielących ich różnic obie te umowy muszą być opracowane w zgodzie z przepisami prawnymi kodeksu cywilnego. Ważne jest również takie sformułowanie zapisów, aby jednoznacznie określić rodzaj zobowiązań obu stron. Tylko wtedy będzie możliwe prawidłowe oskładkowanie i opodatkowanie umowy. Wielu przedsiębiorców ma całkiem spory problem z rozróżnieniem umowy o dzieło i zlecenia. Mamy nadzieję, że ten artykuł okaże się pomocny w podjęciu decyzji.

Umowa zlecenie a umowa o dzieło – jakie są ich najważniejsze elementy?

Umowę zlecenie podpisuje się między zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Musi ona mieć wszystkie podstawowe elementy, które wymieniono w kodeksie cywilnym:

  • dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy
  • określenie przedmiotu zlecenia
  • wysokość wynagrodzenia
  • datę rozpoczęcia oraz zakończenia umowy
  • forma zapłaty (opcjonalnie)
  • podpisy obu stron.

Umowa o dzieło jest podpisywana między wykonawcą a zamawiającym. W kodeksie cywilnym nie ma wymogu zachowania formy szczególnej umowy, jednak sporządzenie jej w formie pisemnej będzie zawsze najlepszym rozwiązaniem. W treści warto ująć te elementy, które wymieniliśmy w przypadku umowy zlecenie z tą różnicą, że zamiast przedmiotu zlecenia określamy konkretne dzieło.

Umowa o dzieło a zlecenie – jaka jest podstawowa różnica?

Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi dwiema umowami cywilnoprawnymi jest to, że przy umowie zlecenia zleceniobiorca wykonuje czynności, które zostały zapisane w umowie. Musi on zachować tak zwaną należytą staranność. Jednak zleceniobiorca bierze odpowiedzialność jedynie za wykonywanie zawartej w umowie czynności, nie za jej ostateczny efekt.

W przypadku umowy o dzieło pracownik  odpowiada za rezultat swojej pracy, a zleceniodawca ma szerokie uprawnienia w zakresie reklamacji

Przedział czasowy podpisania umowy zlecenia może być określony lub nieokreślony. Natomiast dzieło musi być wykonane w konkretnym czasie.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło – kiedy trzeba płacić składki na ubezpieczenie społeczne?

W przypadku umowy zlecenia, opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe. Jest jednak pewien wyjątek. Przekroczenie przez zleceniobiorcę kwoty minimalnego wynagrodzenia z wszystkich posiadanych przez niego umów powoduje, że kolejna umowa zlecenie obowiązkowo podlega jedynie składce zdrowotnej.

W odniesieniu do umowy o dzieło nie ma obowiązku płacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Warto jednak zaznaczyć, że pracodawca musi zgłosić zawarcie umowy o dzieło do ZUS na formularzu RUD.

Umowa zlecenia a umowa o dzieło różnice w płaceniu podatków

Natomiast różnice umowa o dzieło a zlecenie w podatku dochodowym wyglądają tak, że w przypadku umowy zlecenia podatek dochodowy oblicza się po odjęciu od niego składki na ubezpieczenia społeczne.

Przy umowie o dzieło zaliczka na podatek dochodowy pobierana jest od kwoty, która jest pomniejszona jedynie o koszty uzyskania przychodów.

Stawki podatku regulowane są na takich samych zasadach w przypadku obu rodzajów umów. Jeśli wynagrodzenie brutto nie przekracza 200 zł, to należy zastosować 17% zryczałtowany podatek dochodowy. Jeśli jednak wynagrodzenie jest wyższe, to stosuje się opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło – warunki wypowiedzenia

Umowa zlecenie może być wypowiedziana w każdym momencie. Natomiast zerwanie umowy o dzieło następuje wtedy, gdy niespełnione zostaję określone warunki np. wykonawca wykonuje dzieło w sposób niezgodny z umową bądź nie dotrzymuje określonych terminów.

Podsumowanie

Umowa o dzieło i umowa zlecenie różnią się znacząco, nie tylko pod względem treści, ale również zakresu obowiązków po obu stronach, formy opodatkowania czy oskładkowania. Nie każdy, kto prowadzi własną działalność gospodarczą, musi być specjalistą od prawa pracy. Dlatego warto w razie wątpliwości zasięgnąć rady księgowej lub prawnika i upewnić się, że wybrany rodzaj umowy cywilnoprawnej będzie dla nas odpowiedni.