W dużych firmach coraz popularniejszą formą zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanych pracowników na stanowiskach kierowniczych jest kontrakt managerski. Choć nie jest on szczegółowo opisany w Kodeksie cywilnym, tam należy szukać informacji o jego istocie. Zatem do regulacji kontraktów menedżerskich stosuje się przepisy związane z umową zlecenia. Czym charakteryzuje się  ta umowa, co różni ją od umowy o pracę? Jakie są jej wady i zalety? Sprawdź!

Umowa kontraktowa – co to jest?

Kontrakt menedżerski, zwany również umową o zarządzanie, to umowa cywilno-prawna, zawierana pomiędzy prowadzącym działalność gospodarczą a osobą świadczącą usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Może nią być osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą lub osoba prawna.

Podstawowa różnica pomiędzy kontraktem menedżerskim a umową o pracę wiąże się z miejscem ich uregulowania. Umowa o pracę podlega przepisom zawartym w kodeksie pracy, natomiast umowa kontraktowa nie jest regulowana konkretnymi przepisami prawa – źródłem prawnym tego typu umów jest zasada swobody umów (art. 353 Kodeksu cywilnego). Strony sygnujące dokument mogą zatem swobodnie kształtować jego treść.

Kontrakt managerski zapewnia zatrudnionemu dużą niezależność oraz samodzielność. Nie wykonuje on poleceń służbowych, sam wybiera styl zarządzania, ale też w pełni odpowiada za swoje decyzje – całym swoim majątkiem, bez ograniczenia kwotowego (jeżeli umowa nie stanowi inaczej).

Co powinien zawierać kontrakt menedżerski?

Jak wspomniano wyżej, strony umowy mają możliwość dowolnego regulowania wzajemnych obowiązków i praw. Jednak dokument musi opisać niezbędne kwestie:

 • cele oraz zadania, które zatrudniony ma zrealizować,
 • zakres obowiązków,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • czas trwania umowy oraz warunki jej rozwiązania,
 • zakaz konkurencji,
 • klauzula poufności.

Czas pracy a kontrakt menedżerski

Umowę kontraktową charakteryzuje zadaniowy (nienormowany) czas pracy. Oznacza to, że zatrudniony sam decyduje, w jakim czasie i jak długo będzie świadczył swoje usługi. Nie ma też obowiązku ewidencjonowania czasu pracy, rozliczenie dotyczy zrealizowanych zadań, a nie czasu poświęconego na ich wykonanie. Warto jednak zaznaczyć, że obowiązki nałożone na menedżera powinny mieścić się w standardowych ramach (40h tygodniowo).

Z racji tego, iż kontrakt menedżerski nie jest regulowany przez przepisy Prawa pracy, zatrudnionemu nie przysługuje urlop wypoczynkowy czy prawo do zwolnienia lekarskiego. Można jednak te kwestie zagwarantować w treści umowy, po uzgodnieniu z pracodawcą.

Kontrakt menedżerski a ZUS

Zatrudnienie na kontrakt zobowiązuje do odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, a także zdrowotne, na zasadach określonych dla zleceniobiorców. Można również przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli obowiązki wykonywane w ramach kontraktu mają cechy umowy o pracę, wówczas dochody uzyskane w ramach takiej współpracy podlegają opodatkowaniu na zasadach umowy o pracę.

W przypadku, gdy menedżer posiada dochód również z innego źródła – z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, podstawą do ubezpieczenia będzie dochód najwcześniej uzyskany.

Wady i zalety umowy kontraktowej

Omawiany w tym artykule rodzaj zatrudnienia nie będzie dogodny dla wszystkich. Z pewnością docenią go pracownicy, dla których ważne są w pracy takie aspekty, jak:

 • szerokie pole do kształtowania warunków współpracy,
 • duża swoboda w podejmowaniu decyzji,
 • zadaniowy czas pracy,
 • brak bezpośredniej kontroli,
 • możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia.

Do wad umowy kontraktowej można zaliczyć:

 • nieograniczona odpowiedzialność za szkodę,
 • niestabilność zatrudnienia,
 • zakaz konkurencji,
 • brak ochrony i gwarancji przewidzianych w prawie pracy.

Podsumowanie

Kontrakt menedżerski to rodzaj umowy, dla której źródłem prawnym jest zasada swobody umów. Daje możliwość swobodnego kształtowania postanowień i może być interesującą alternatywą, szczególnie dla osób poszukujących perspektyw indywidualnego rozwoju. Przymierzając się do podpisania takiego dokumentu warto przystąpić do negocjacji, by zapisy umowy w jak najszerszym stopniu odpowiadały naszym oczekiwaniom i potrzebom.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Umowa o pracę czy B2B? Porównanie umów
Umowa zlecenie a umowa o pracę – cechy, różnice i korzyści

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.