Dla pracownika najkorzystniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Jednak dynamicznie zmieniające się regulacje prawne oraz sytuacja gospodarcza często skłania pracodawców do zatrudniania załogi na umowach zlecenie. Jakie są podstawowe różnice między umową zlecenie a umową o pracę? Jakie korzyści dla pracowników gwarantują poszczególne formy zatrudnienia? W tym artykule zebraliśmy najważniejsze informacje.

Umowa zlecenie – charakterystyka

TREŚĆ I FORMA

Umowy cywilno-prawne, w tym umowę zlecenie, regulują przepisy ujęte w kodeksie cywilnym. Umowa zlecenie nie musi być zawarta na piśmie, a kodeks cywilny nie precyzuje, jakie zapisy powinny się znaleźć w dokumencie zawartym między zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

MIEJSCE I SPOSÓB ŚWIADCZENIA PRACY

Zleceniobiorca posiada dużą samodzielność i swobodę w sposobie organizowania swojego czasu oraz miejsca pracy (jeżeli w umowie nie zawarto szczegółowych regulacji w tym zakresie). Zatem zatrudniony na podstawie umowy zlecenie sam decyduje kiedy pracę rozpoczyna i kiedy ją kończy, a także w jakim miejscu ją wykonuje. Ponadto, realizacja zlecenia nie odbywa się pod stałym kierownictwem zlecającego.

URLOP WYPOCZYNKOWY, MACIERZYŃSKI – CHARAKTERYSTYKA UMOWY ZLECENIE

Pracując na umowie zlecenie nie mamy zagwarantowanego prawa do płatnego wypoczynku lub urlopu macierzyńskiego, jednak taki przywilej można wynegocjować ze zleceniodawcą.

STAŻ PRACY

Praca na postawie umowy zlecenie nie wlicza się do stażu pracy, ale jest brana pod uwagę przy wyliczeniach emerytalnych.

SKŁADKI ZUS

Jeśli umowa zlecenie jest dla pracownika jedynym tytułem do ubezpieczeń, wtedy składki emerytalne i rentowe są obowiązkowe, a składka chorobowa jest odprowadzana dobrowolnie (uczniowie i studenci do ukończenia 26 lat nie są objęci ubezpieczeniem). W przypadku, gdy zleceniobiorca uzyskuje przychód z kilku umów zlecenia jednocześnie, zobowiązany jest do odprowadzenia składki tylko z jednej umowy, z której otrzymuje co najmniej pensję minimalną, od pozostałych umów zwolniony jest z tego obowiązku. Taki stan rzeczy ma się zmienić od 1 stycznia 2022 r, gdy umowy zlecenie zostaną w pełni oskładkowane (jak w przypadku umowy o pracę).

ŚWIADECTWO PRACY PO ZAKOŃCZENIU UMOWY

Zatrudnienie na umowę zlecenie nie uprawnia do otrzymania od zleceniodawcy zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie, jednak zleceniobiorca może zwrócić się z prośbą o wydanie takiego dokumentu.

Umowa o pracę – charakterystyka

TREŚĆ I FORMA

Umowa o prace jest regulowana przez kodeks pracy. Wymagana jest forma pisemna umowy, w której muszą znaleźć się m.in. informacje o nazwie stanowiska, zakresie obowiązków, miejscu i czasie pracy.

MIEJSCE I SPOSÓB ŚWIADCZENIA PRACY

Na podstawie umowy o pracę pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

URLOP WYPOCZYNKOWY, MACIERZYŃSKI

Dzięki umowie o pracę zatrudnieni mogą korzystać ze wszystkich przywilejów pracowniczych opisanych w Kodeksie pracy, w tym z prawa do płatnego, nieprzerwanego i corocznego urlopu wypoczynkowego oraz do urlopu rodzicielskiego.

STAŻ PRACY – CHARAKTERYSTYKA UMOWY O PRACĘ

Na staż pracy składa się łączna długość okresów pracowniczych, w których pracownik był zatrudniony na umowę o pracę.

SKŁADKI ZUS

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych umowa o pracę zawsze stanowi podstawę do pełnego oskładkowania.

ŚWIADECTWO PRACY PO ZAKOŃCZENIU UMOWY

Po zakończeniu umowy o pracę pracodawca ma 7 dni na wystawienie byłemu pracownikowi świadectwa pracy, które dokumentuje przebieg zatrudnienia.

Podsumowanie

Z punktu widzenia zatrudnionego, umowa o pracę jest najlepszym rozwiązaniem. Przywileje pracownicze, jak urlop wypoczynkowy czy rodzicielski, znaczny stopień ochrony przed rozwiązaniem umowy oraz gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę to najważniejsze argumenty. Jednak zatrudnienie osoby na umowę o pracę wiąże się z wysokimi kosztami dla pracodawcy, dlatego z reguły ta forma umowy nie jest oferowana wszystkim pracownikom.
Choć umowy zlecenie są dla zatrudnionych mniej atrakcyjne, mają one również swoje korzyści, choćby brak ścisłego nadzoru ze strony zleceniodawcy, możliwość pracy zdalnej czy nienormowany czas pracy.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej związane z pandemią
List motywacyjny – kiedy warto go napisać?

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.