Każdy pracownik odprowadzający składki chorobowe ma prawo do skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. W Polsce podstawą prawną wszystkich regulacji związanych ze zwolnieniem chorobowym jest Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 60 poz. 636). Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe, jakie prawa Ci przysługują w związku z L4, trudno Ci jest przebić się przez gąszcz przepisów i formułek, ten artykuł jest dla Ciebie!

Zwolnienie lekarskie a wynagrodzenie

W celu otrzymania świadczeń chorobowych ZUS niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy – ZUS ZLA. Jest to dokument wydawany w formie elektronicznej, udostępniany do wglądu zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Na tej podstawie pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek.

Warto podkreślić, iż w przepisach została przewidziana możliwość obniżenia zarówno zasiłku jak i wynagrodzenia chorobowego o 25%, jeżeli pracownik nie dostarczy pracodawcy zwolnienia lekarskiego w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Jeżeli czasowa niezdolność do pracy pracownika trwała łącznie dłużej niż 33 dni w danym roku kalendarzowym, a w przypadku osoby powyżej 50 roku życia – dłużej niż 14 dni, wtedy wypłacany jest zasiłek chorobowy z ZUS. W przeciwnym przypadku, pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe.

Wynagrodzenie za czas choroby finansuje pracodawca. Naliczane jest jako element listy płac w danym miesiącu i najczęściej wypłacane razem z wynagrodzeniem zasadniczym. Jego wysokość oblicza się według takich samych zasad, co podstawę zasiłku chorobowego i wypłaca za każdy dzień niezdolności do pracy, wliczając w to dni wolne.

W przypadku, gdy pracownik przebywa na L4 dłużej niż wspomniane wyżej limity, przysługuje mu zasiłek, a finansowanie świadczenia przejmuje ZUS. Jednak jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 osób, spoczywa na nim obowiązek naliczania i wypłacania zasiłku.

Zwolnienie chorobowe – ile płatne?

Rekompensata za utracony zarobek z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby lub kwarantanny jest niższa niż wynagrodzenie. Przy obliczaniu wysokości świadczenia brane są pod uwagę: wysokość pensji, wiek zatrudnionego, okoliczności towarzyszące zwolnieniu chorobowemu.

Pracownik na L4, który ma mniej niż 50 lat otrzyma wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek w wysokości 80% normalnej pensji. Może ono ulec obniżeniu do 70%, jeśli ubezpieczony przebywa w szpitalu. 100% wynagrodzenia otrzyma osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, chore kobiety w ciąży oraz dawcy komórek, tkanek bądź narządów.

Jeżeli pracownik ukończył 50. rok życia, wtedy za czas pobytu w szpitalu pensja na zwolnieniu lekarskim wynosi 80% normalnego wynagrodzenia. Dopiero po 34 dniach przebywania w takiej placówce, świadczenie zostanie obniżone do 70% podstawy wymiaru.

Najczęściej zadawane pytania

Wynagrodzenie chorobowe a składki ZUS – co składa się  na podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Wysokość wynagrodzenia chorobowego i zasiłku ustala się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym zaistniała niezdolność do pracy. Zatem uwzględnia się:

  • płacę zasadnicza,
  • premie i nagrody
  • dodatki funkcyjne i stażowe,
  • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i nocne,
  • wynagrodzenie urlopowe. 

Ile dni chorobowego płaci pracodawca?

Pracodawca wypłaca chorobowe przez 33 dni, jeśli pracownik nie ukończył 50 roku życia lub przez 14 – jeśli pracownik ma powyżej 50 lat.

Jak ZUS wypłaca chorobowe?

Wypłata zasiłku chorobowego zostanie przekazana na wskazany przez świadczeniobiorcę rachunek bankowy, a w przypadku, gdy ten nie został podany, pieniądze wysyłane są na adres zamieszkania.

Ile wynosi wynagrodzenie na L4 w przypadku kobiet w ciąży?

Na podstawie zwolnienia chorobowego z kodem B (zarezerwowanego dla kobiet w ciąży) świadczenie chorobowe wypłacane jest w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Umowa o pracę czy B2B? Porównanie umów
Umowa zlecenie a umowa o pracę – cechy, różnice i korzyści

Zobacz także

Jak możemy Ci pomóc?

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

Zapytania ofertowe:

kontakt@saleshr.pl

Telefon dla pracodawców:

+48 737 176 317

Napisz do nas

Pełna treść zgody.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PRIORITY SALE ul. Kazimierza Odnowiciela 14, 31-481 Kraków NIP: 7342730461 (Administrator danych), w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych usług i produktów. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informacje o przetwarzaniu przez nas danych, jak również o prawach osób, których dane dotyczą znajdują się w naszej Polityce Prywatności.